Administracinė informacija

Pareigybės pavadinimas 2018 metai 2019 metai
Darbuotojų,
einančių šias
pareigas,
skaičius
I ketv.
Direktorius 1676 1 2188
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1281 4 1931
Direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams
753 2 1069
Mokytojas 909 80 1293
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 856 3 968
Pagalbos mokiniui specialistai
(mokytojo padėjėjas, ikimokyklinio
ugdymo pedagogo padėjėjas)
463 8 578
VDM pedagogas 975 23 1252
VDM specialistas 795 16 1038
Psichologas 676 3 1213
Logopedas 671 3 1107
Specialusis pedagogas 662 2 1073
Socialinis pedagogas 738 3 1273
Bibliotekos darbuotojas 678 2 857
Raštinės darbuotojai (raštinės vadovas,
sekretorius)
434 2 687
IT priežiūros specialistai (techninių (IT)
mokymo priemonių specialistas, IT
specialistas)
506 2 796
Pastatų prižiūrėtojas 417 6 577
Valytojas 400 16 555
Budėtojas – sargas 518 13 555
Kiemsargis 400 3 555
Rūbininkas 400 2 555

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Skip to content