Logopedinė pagalba

Logopedo pagalba teikiama mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sunkumų, sunkiai skaitantiems ir rašantiems.

Pagalba mokiniams:

– Vertinti mokyklinio amžiaus vaikų tartį ir kitas kalbos bei komunikacijos sritis.

– Vesti reguliarus kalbos ugdymo užsiėmimus, apimant tarties mokymą, rišliosios kalbos ugdymą, kalbos suvokimą, gramatinės sandaros formavimą, smulkiosios motorikos lavinimą.

– Pagalbą įveikiant rašymo bei skaitymo sunkumus.

Pagalba pedagogams:

– Įvertinti mokinių  kalbą, teikti rekomendacijas pedagogams dėl garsų tarimo, foneminės klausos, žodyno, kalbos gramatinės sandaros, rišliojo pasakojimo įtvirtinimo.

– Įvertinti skaitymo ir rašymo sunkumus, teikti rekomendacijas pedagogams dėl tolesnio darbo su mokiniu.

– Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Pagalba mokinių tėvams:

– Konsultuoti tėvus dėl mokinių patiriamų kalbos ir kalbėjimo sunkumų ugdymo(si) įveikimo strategijų, metodų taikymo namuose.

-Konsultuoti tėvus dėl kylančių skaitymo ir rašymo sunkumų.

Logopedinę pagalbą Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje teikia:

Progimnazijos skyrius vardas, pavardė logopedo el. paštas
Blindžių skyrius Danutė Partauskienė danute.partauskiene@gediminoprogimnazija.lt
Centro skyrius Kristina Morkūnienė k.morkuniene@gediminoprogimnazija.lt
Miglos skyrius (I, III, V) Kristina Morkūnienė k.morkuniene@gediminoprogimnazija.lt

Logopedas dirba vadovaudamasis:

– Pradinio ugdymo Bendrosios programomis (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008-08-26 įsakymu Nr. ISAK – 2433.

– Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu ir priedais (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V1795)

– Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu ir priedais (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228)

Skip to content