Specialistų pagalba

Psichologo konsultaciją gali gauti visi Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos bendruomenės nariai, susidūrę su psichologine problema, kurios negali išspręsti patys. Mokinių atveju, jei problemos negali išspręsti patys ir su tėvų (globėjų,, rūpintojų) pagalba.

 

Mokinių konsultavimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai) susisiekia su Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos psichologu el. paštu arba el. dienyno priemonių pagalba. Laiške tėvai (globėjai, rūpintojai) nurodo mokinio, dėl kurio kreipiamasi, vardą, pavardę ir klasę, kurioje mokosi, o taip pat trumpai aprašo problemos pobūdį. Psichologas paskiria susitikimo laiką. Susitikimo metu aptariama problema, suformuluojami lūkesčiai psichologo darbui bei numatomas veiksmų planas problemai spręsti. Esant individualių konsultacijų su vaiku poreikiui, tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo nustatytos formos sutikimą dėl psichologinio konsultavimo. Pagal numatytą tvarkaraštį vykdomos(-a) konsultacijos(-a). Bendradarbiaujama su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis.

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai) susisiekia su Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos psichologu el. paštu arba el. dienyno priemonių pagalba. Laiške tėvai (globėjai, rūpintojai) aprašo problemos pobūdį. Psichologas paskiria susitikimo laiką. Vykdomos(-a) konsultacijos(-a).

 

Pedagogų ir kitų mokyklos darbuotojų konsultavimas

Pedagogai ar kiti mokyklos darbuotojai susisiekia su Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos psichologu el. paštu arba el. dienyno priemonių pagalba. Laiške aprašo problemos pobūdį. Psichologas paskiria susitikimo laiką. Vykdomos(-a) konsultacijos(-a).

 

Psichologinę pagalbą Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje teikia:

Progimnazijos skyrius Psichologo vardas, pavardė Psichologo kontaktinis el. paštas
Blindžių skyrius Jevgenija Puriuškienė jevgenija.puriuskiene@gediminoprogimnazija.lt
Centro skyrius Dorota Skrebė dorota.skrebe@gediminoprogimnazija.lt
Miglos skyrius Reda Stankevičienė reda.stankeviciene@gediminoprogimnazija.lt

Tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokytojai pastebėję, jog mokinys turi sunkumų mokantis (skaitant, rašant, skaičiuojant, suvokiant informaciją, nespėja atlikti užduočių ir pan.):

 1. Kreipiasi į progimnazijos specialųjį pedagogą e. paštu. Laiške aprašo kilusius mokymosi sunkumus. Specialiajam pedagogui reikalingas tėvų (globėjų, tėvų) sutikimas, nes norint rasti mokymosi sunkumų priežastį, reikia įvertinti mokinio pedagoginį žinių lygį (sutikimo forma).
 2. Gavus sutikimą, mokinio mokytojams išsiunčiamos anketos (anketos forma), kurias mokytojai turi užpildyti.
 3. Atliekamas pedagoginis žinių vertinimas: progimnazijos švietimo pagalbos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, logopedas) kviečiasi mokinį bei skiria jam užduotis (kiekvienas iš savo srities). Rezultatai aprašomi.
 4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami apie rezultatus ir sprendžia dėl kreipimosi į Pedagoginę psichologinę tarnybą. Nusprendus kreiptis, registruojasi bei Tarnybai pristato ugdymo įstaigos švietimo pagalbos specialistų aprašytus mokinio atliktų užduočių rezultatus.

Specialusis pedagogas, ugdymo(si) proceso metu, teikia pagalbą tik mokiniams, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) ugdymo įstaigai pristato dokumentus iš Pedagoginės psichologinės tarnybos. Šiuose dokumentuose Tarnyba pateikia rekomendacijas ugdymui (pvz.: mažinti užduočių kiekį, neskaityti klaidomis panašių fonemų painiojimo (p-b, t-d, e-ė ir pan.), skirti daugiau laiko užduotims atlikti ir pan.). Ugdymo pritaikymas bei atsižvelgimas į mokinio ugdymosi poreikius, lemia didesnę mokymosi sėkmę.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę bet kada atsiimti dokumentus ir nutraukti pagalbos teikimą, atsisakyti tik kai kurių specialistų pagalbos arba pateikti prašymą netaikyti pritaikytos programos jų norimoms pamokoms, kuriose mokinys daro pažangą.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • Atlieka pedagoginį žinių vertinimą, nustato mokinio žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Bendradarbiauja su mokytojais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais mokinio ugdymo procese, taip pat su Vilniaus miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
 • Konsultuoja mokytojus bei tėvus (globėjus, rūpintojus).
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, moko mokymosi strategijų, lavina jo gebėjimus ir sutrikusias funkcijas.
 • Tvarko ir pildo specialiojo pedagogo veiklos dokumentus.
 • Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.

SPECALIOJO PEDAGOGO PAGALBĄ VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOJE TEIKIA:

Progimnazijos skyrius Specialiojo pedagogo vardas, pavardė Specialiojo pedagogo el. paštas
Blindžių skyrius Danutė Partauskienė danute.partauskiene@gediminoprogimnazija.lt
Centro skyrius Ieva Lemešiūtė ieva.lemesiute@gediminoprogimnazija.lt
Miglos skyrius

Logopedo pagalba teikiama mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sunkumų, sunkiai skaitantiems ir rašantiems.

Pagalba mokiniams:

– Vertinti mokyklinio amžiaus vaikų tartį ir kitas kalbos bei komunikacijos sritis.

– Vesti reguliarus kalbos ugdymo užsiėmimus, apimant tarties mokymą, rišliosios kalbos ugdymą, kalbos suvokimą, gramatinės sandaros formavimą, smulkiosios motorikos lavinimą.

– Pagalbą įveikiant rašymo bei skaitymo sunkumus.

Pagalba pedagogams:

– Įvertinti mokinių  kalbą, teikti rekomendacijas pedagogams dėl garsų tarimo, foneminės klausos, žodyno, kalbos gramatinės sandaros, rišliojo pasakojimo įtvirtinimo.

– Įvertinti skaitymo ir rašymo sunkumus, teikti rekomendacijas pedagogams dėl tolesnio darbo su mokiniu.

– Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Pagalba mokinių tėvams:

– Konsultuoti tėvus dėl mokinių patiriamų kalbos ir kalbėjimo sunkumų ugdymo(si) įveikimo strategijų, metodų taikymo namuose.

-Konsultuoti tėvus dėl kylančių skaitymo ir rašymo sunkumų.

 

Logopedinę pagalbą Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje teikia:

Progimnazijos skyrius vardas, pavardė logopedo el. paštas
Blindžių skyrius Danutė Partauskienė danute.partauskiene@gediminoprogimnazija.lt
Centro skyrius Kristina Morkūnienė k.morkuniene@gediminoprogimnazija.lt
Miglos skyrius Kristina Morkūnienė k.morkuniene@gediminoprogimnazija.lt

 

Logopedas dirba vadovaudamasis:

– Pradinio ugdymo Bendrosios programomis (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008-08-26 įsakymu Nr. ISAK – 2433.

– Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu ir priedais (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V1795)

– Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu ir priedais (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228)

Pagrindinės socialinio pedagogo funkcijos yra padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai, vykdyti prevencinę ir  šviečiamąją veiklas.

 

Mokiniams:

–          jei nori pasidžiaugti savo sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais;

–          kyla sunkumų ir nori apie tai pasikalbėti, reikia pagalbos ieškant sprendimų;

–          turi idėjų ir nori jas įgyvendinti progimnazijoje.

 

Tėvams (globėjams, rūpintojams) / mokytojams:

–          vaikas progimnazijoje susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar su Jūsų pagalba išspręsti negali;

–          progimnazijoje vaikas patiria patyčias ar smurtą;

–          susiduriate su mokymosi ar elgesio problemomis;

–          reikalinga pagalba bendradarbiaujant su mokytojais, mokiniais ar kitais specialistais;

–          ieškote informacijos apie kitas institucijas teikiančias socialinę, psichologinę ir kitą pagalbą vaikui;

–          vaikui nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai;

–          susiduriate su sunkumais sprendžiant konfliktines situacijas tarp mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų).

Sutikote bent su vienu teiginiu, kviečiame susitikti su progimnazijos socialiniu pedagogu, pasikalbėti ir surasti tinkamiausią pagalbos teikimo variantą.

 

Socialinę pedagoginę pagalbą Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje teikia:

Progimnazijos skyrius Socialinio pedagogo vardas, pavardė Socialinio pedagogo el. paštas
Blindžių skyrius Jolanta Ladukienė jolanta.ladukiene@gediminoprogimnazija.lt
Centro skyrius Dagna Švedaitė (1-4 kl.) dagna.svedaite@gediminoprogimnazija.lt
Kristina Filipovič (5-8 kl.) kristina.filipovic@gediminoprogimnazija.lt
Miglos skyrius Jolanta Ladukienė jolanta.ladukiene@gediminoprogimnazija.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 

 1. Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas, asmens higienos patikrų vykdymas
 2. Duomenų apie mokinių sveikatą tvarkymas: pateikiamų vaiko sveikatos pažymėjimų tvarkymas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų teikimas pedagogams ir įgyvendinimo priežiūra, siūlymų dėl mokinių sveikatos gerinimo teikimas progimnazijos bendruomenei
 3. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų progimnazijos bendruomenės narių konsultavimas: sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos klausimais, vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją ugdymo įstaigoje ir kt. klausimais
 4. Sveikatos ugdymo veiklų planavimas ir įgyvendinimas: sveikatos ugdymo, prevenciniai užsiėmimai, programos, renginiai, pranešimai, kitos teorines žinias suteikiančios ir įgūdžius ugdančios veiklos formos
 5. Maitinimo organizavimo priežiūra ir sveikos mitybos progimnazijoje skatinimas: maisto švaistymo mažinimas, konsultavimas sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais

Visuomenės sveikatos priežiūrą Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje vykdo:

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

Bendrųjų ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus specialistė

Ieva Paulikaitė

El. p. ieva.paulikaite@vvsb.lt, www.vilniussveikiau.lt

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Ievos Paulikaitės darbo laikas

Skyrius

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo valandos*

Blindžių skyrius Trečiadienis 7.30 – 16.00
Ketvirtadienis 12.30 – 16.00
Miglos skyrius Pirmadienis 7.30 – 16.00
Ketvirtadienis 7.30 – 12.00
Centro skyrius Antradienis 7.30 – 16.00
Penktadienis 7.30 – 14.00

*Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Skip to content