Priėmimas

Patikrinti ar jūsų gyvenamoji vieta priklauso progimnazijos aptarnavimo teritorijai galite įvedę  duomenis (gyvenamąjį adresą, mokomąją kalbą ir klasę) į interaktyvų žemėlapį http://maps.vilnius.lt

Vilniaus miesto savivaldybės galiojančios tvarkos:

 1. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas
 2. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Daugiau informacijos apie priėmimo tvarką  galite rasti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt

Taip pat skaitykite savivaldybės naujienas apie registraciją ir mokinių priėmimą https://vilnius.lt/lt/2020/02/28/nuo-kovo-1-osios-e-registracija-i-sostines-mokyklas-2/

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos 2020 m. mokinių priėmimo komisija:

 1. Austė Uždavinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);
 2. Ugnė Grauslytė, pradinio ugdymo mokytoja;
 3. Neringa Epštein, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 4. Rasa Lapėnienė, pradinio ugdymo mokytoja;
 5. Inga Didžgalvienė, matematikos mokytoja;
 6. Aura Ravaitytė, anglų kalbos mokytoja;
 7. Raimonda Vaičelienė, socialinė pedagogė metodininkė;
Priėmimo komisijos tvarkos aprašas

Dažniausiai užduodami klausimai


Ar galima nurodyti e. prašyme, kurį skyrių (filialą) pageidaujama lankyti?

Taip. Prašymų skiltyje yra laukas „Specifiniai pageidavimai“, kuriame galima nurodyti, į kurį progimnazijos skyrių (filialą) tėvai norėtų leisti savo vaiką.

Tuo atveju, jei į vieną skyrių pateiktų prašymų būtų daugiau, nei skyrius gali priimti, prašymai tenkinami prioritetine tvarka:

 1. Vaikai, gyvenantys progimnazijos teritorijoje, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir (ar) įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą;
 2. Darbuotojų, dirbančių tame skyriuje, vaikai;
 3. Vaikai, gyvenantys progimnazijos teritorijoje, kuri yra arčiausiai išsidėsčiusi pageidaujamo skyriaus;
 4. Vaikai, surinkę daugiausiai pirmumo kriterijų taškų.


Ar galima nurodyti e. prašyme, pas kurią mokytoją norėtų leisti savo vaiką tėvai?
Ne.  Klasių vadovai skiriami birželio mėnesio paskutinę savaitę sukomplektavus klases atsitiktinės atrankos būdu.

Ar prašymo pateikimo laikas turi įtakos priimant į progimnaziją?
Ne. Prašymo pateikimo laikas neturi jokios įtakos priėmimui. Svarbu pateikti prašymą iki gegužės 31 d.

Ar galima atvykti apžiūrėti progimnazijos patalpas ir (ar) susipažinti su busimais mokytojais?

Atvykti į progimnaziją susipažinti su ugdymo(si) aplinka galima tik mokinių atostogų metu, iš anksto susitarus su pageidaujamo skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  Susipažinti iš anksto su būsimais mokytojais galimybės nėra. Mokytojai bus skiriami tik sukomplektavus klases birželio mėnesio paskutinę savaitę.


Ar gavus patvirtinimą apie priėmimą bus galima pakeisti skyrių ir (ar) klasę?
Jei bus laisvų vietų skyriuje ir (ar) klasėje bus galima perkelti vaiką.

Ar bus organizuojami susitikimai su pirmų klasių mokytojais iki ugdymo proceso pradžios?

Taip. Paskyrus klasių vadovus birželio mėnesio paskutinę savaitę, tėvai bus informuoti apie klasės tėvų susirinkimą.  Tėvų susirinkimai planuojami paskutinę rugpjūčio savaitę.


Ar galima pateikti popierinį prašymą dėl priėmimo?
Ne.      Prašymai priimti į progimnaziją pateikiami per Vilniaus miesto savivaldybės e.sistemą http://svietimas.vilnius.lt  Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos mokinių, pereinančių mokytis į aukštesnio lygmens programą (penktą klasę) nustatytos formos prašymas pateikiamas e. paštu priemimas@gediminoprogimnazija.lt

Ar asmuo, negyvenantis progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gali pretenduoti į vietą joje?
Priėmimo metu pirmumo teisę turi progimnazijos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys asmenys. Tik esant laisvų vietų gali būti priimti asmenys, gyvenantys kitose teritorijose.

Ar vaikai, lankę priešmokyklinę ugdymo grupę Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje, bet gyvenantys nepriskirtoje progimnazijai aptarnavimo teritorijoje, turi pirmumo kriterijų?
Priešmokyklinio ugdymo grupę lankę vaikai, gyvenantys ne progimnazijos aptarnavimo teritorijoje, turi teisę pretenduoti į progimnazijos laisvas vietas kartu su gyvenančiais progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje vaikais, tačiau jiems nėra taikomas  1 taško pirmumo kriterijus  pagal Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 46 punktą.

Ar vaikai, gyvenantys progimnazijai nepriskirtoje teritorijoje, net kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir (ar) įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi progimnazijoje, gali pretenduoti į progimnazijos laisvas vietas?
Taip, gali, tačiau jiems nėra taikomas 1 taško pirmumo kriterijus  pagal Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 45 punktą.

Ar visuose skyriuose komplektuojamos 1-8 klasės?

Ne. 1-4 klasės yra komplektuojamos Blindžių, Miglos ir Centro skyriuje, o 5-8 klasės  – tik Centro skyriuje.


Ar asmuo nuomojantis ar neseniai įgijęs būstą, bet dar neišgyvenęs dviejų metų, gali pretenduoti į laisvas vietas progimnazijoje?
Taip, gali.  Tokiu atveju, kartu su prašymu turi būti pateiktas nuosavybę patvirtinantis dokumentas, o nuomos atveju, nuomos sutartis, užregistruota Registrų centre. Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.