Specialioji pedagoginė pagalba

Tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokytojai pastebėję, jog mokinys turi sunkumų mokantis (skaitant, rašant, skaičiuojant, suvokiant informaciją, nespėja atlikti užduočių ir pan.):

  1. Kreipiasi į progimnazijos specialųjį pedagogą e. paštu. Laiške aprašo kilusius mokymosi sunkumus. Specialiajam pedagogui reikalingas tėvų (globėjų, tėvų) sutikimas, nes norint rasti mokymosi sunkumų priežastį, reikia įvertinti mokinio pedagoginį žinių lygį (sutikimo forma).
  2. Gavus sutikimą, mokinio mokytojams išsiunčiamos anketos (anketos forma), kurias mokytojai turi užpildyti.
  3. Atliekamas pedagoginis žinių vertinimas: progimnazijos švietimo pagalbos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, logopedas) kviečiasi mokinį bei skiria jam užduotis (kiekvienas iš savo srities). Rezultatai aprašomi.
  4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami apie rezultatus ir sprendžia dėl kreipimosi į Pedagoginę psichologinę tarnybą. Nusprendus kreiptis, registruojasi bei Tarnybai pristato ugdymo įstaigos švietimo pagalbos specialistų aprašytus mokinio atliktų užduočių rezultatus.

Specialusis pedagogas, ugdymo(si) proceso metu, teikia pagalbą tik mokiniams, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) ugdymo įstaigai pristato dokumentus iš Pedagoginės psichologinės tarnybos. Šiuose dokumentuose Tarnyba pateikia rekomendacijas ugdymui (pvz.: mažinti užduočių kiekį, neskaityti klaidomis panašių fonemų painiojimo (p-b, t-d, e-ė ir pan.), skirti daugiau laiko užduotims atlikti ir pan.). Ugdymo pritaikymas bei atsižvelgimas į mokinio ugdymosi poreikius, lemia didesnę mokymosi sėkmę.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę bet kada atsiimti dokumentus ir nutraukti pagalbos teikimą, atsisakyti tik kai kurių specialistų pagalbos arba pateikti prašymą netaikyti pritaikytos programos jų norimoms pamokoms, kuriose mokinys daro pažangą.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • Atlieka pedagoginį žinių vertinimą, nustato mokinio žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
  • Bendradarbiauja su mokytojais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais mokinio ugdymo procese, taip pat su Vilniaus miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
  • Konsultuoja mokytojus bei tėvus (globėjus, rūpintojus).
  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, moko mokymosi strategijų, lavina jo gebėjimus ir sutrikusias funkcijas.
  • Tvarko ir pildo specialiojo pedagogo veiklos dokumentus.
  • Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.

SPECALIOJO PEDAGOGO PAGALBĄ VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOJE TEIKIA:

 

Progimnazijos skyrius Specialiojo pedagogo vardas, pavardė Specialiojo pedagogo el. paštas
Blindžių skyrius Danutė Partauskienė danute.partauskiene@gediminoprogimnazija.lt
Centro skyrius Ieva Lemešiūtė ieva.lemesiute@gediminoprogimnazija.lt
Miglos skyrius (V) Audronė Pilipavičienė audrone.pilipaviciene@gediminoprogimnazija.lt
Skip to content