Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija naudoja elektroninį dienyną „EDUKA“.

 

Prisijungimo prie elektroninio dienyno „Eduka“ adresas https://dienynas.eduka.lt

 

Su Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos elektroninio dienyno tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

 

Su elektroninio dienyno „Eduka“ naudotoju vadovu tėvams galite susipažinti čia

 

Kilus klausimams dėl elektroninio dienyno „Eduka“, maloniai prašome kreiptis į progimnazijos elektroninio dienyno administratorių elektroniniu paštu ieva.sukutiene@gediminoprogimnazija.lt

Informacija ruošiama.

2019-2020 m mokslo metais ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos tokia tvarka:

 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – 2019 m. spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – 2020 m. balandžio 17 d.

Informacija ruošiama.

PATVIRTINTA
Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos
direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. VT-46

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos (toliau – Progimnazijos) mokinių uniformos komplekto sudėtį, jos įsigijimo bei dėvėjimo tvarką, atsakomybę bei šios tvarkos laikymosi kontrolę.
2. Uniforma įvedama siekiant ugdyti mokinių pagarbą Progimnazijai ir jos tradicijoms, formuoti pozityvų Progimnazijos įvaizdį visuomenėje, suvienyti įvairių socialinių grupių mokinius ir mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti mokinių elgesio kultūrą bei estetinį skonį.
3. Aprašas parengtas atsižvelgiant į Progimnazijos tarybos posėdžio 2017 m. rugsėjo 28 d. protokolą Nr. 9 bei mokyklos bendruomenės pritarimą.
4. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Progimnazijos mokiniams. Uniformos dėvėjimas yra mokinio pareiga, tai – pagarbos išraiška mokymo įstaigai, bendramoksliams, pedagogams.

II SKYRIUS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

5. Mokiniai privalo kasdien dėvėti uniformą.
6. Be uniformos mokiniai gali atvykti per edukacines / netradicinio ugdymo dienas, išvykas ir ekskursijas, švaros akcijas.

III SKYRIUS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS KOMPLEKTAS

7. Uniforma yra kasdienė ir šventinė.
8. Kasdienė uniforma dėvima darbo dienomis visą mokslo metų laikotarpį. Ją sudaro:

Privaloma dalis
Mergaitėms (1-4 klasės mergaitės) Berniukams (1-4 klasės berniukai)
➢ Raudonas languotas sarafanas arba sijonas ➢ Mėlynas švarkas (privalomas) su mokyklos emblema
➢ Mėlynas švarkas (privalomas) su mokyklos emblema ➢ Mėlynas megztukas su sagomis (pagal pageidavimą) su mokyklos emblema
➢ Mėlynas megztukas su sagomis (pagal pageidavimą) su mokyklos emblema ➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės
➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės ➢ Vienspalviai marškinėliai ar marškiniai
➢ Vienspalviai marškinėliai ar marškiniai
Mergaitėms (5-8 klasės mergaitės) Berniukams (5-8 klasės berniukai)
➢ Sijonas raudonas languotas (klasikinis ir klostuotas) ➢ Mėlynas švarkas su mokyklos emblema
➢ Mėlynas švarkas su mokyklos emblema ➢ Mėlynas megztukas su sagomis (pagal pageidavimą) su mokyklos emblema
➢ Mėlynas megztukas su sagomis (pagal pageidavimą) su mokyklos emblema ➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės
➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės ➢ Vienspalviai marškinėliai ar marškiniai
➢ Vienspalviai marškinėliai ar marškiniai

9. Šventinė uniforma dėvima Mokslo metų pradžios šventėje, tradiciniuose renginiuose, olimpiadų, konkursų, progimnaziją reprezentuojančių oficialių renginių metu, progimnazijoje lankantis kviestiniams svečiams. Ją sudaro:

 

Privaloma dalis
Mergaitėms (1-4 klasės mergaitės) Berniukams (1-4 klasės berniukai)
➢ Raudonas languotas sarafanas ➢ Tamsios spalvos klasikinės formos kelnės
➢ Mėlynas švarkas (privalomas) su mokyklos emblema ➢ Mėlynas švarkas (privalomas) su mokyklos emblema
➢ Mėlynas megztukas su sagomis (pagal pageidavimą) su mokyklos emblema ➢ Mėlynas megztukas su sagomis (pagal pageidavimą) su mokyklos emblema
➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės ➢ Baltos spalvos marškinėliai ar marškiniai
➢ Baltos spalvos marškinėliai ar marškiniai
Mergaitėms (5-8 klasės mergaitės) Berniukams (5-8 klasės berniukai)
➢ Sijonas raudonas languotas (klasikinis ir klostuotas) ➢ Mėlynas švarkas su mokyklos emblema
➢ Mėlynas švarkas su mokyklos emblema ➢ Tamsios spalvos klasikinės formos medvilninės kelnės
➢ Baltos spalvos marškinėliai ar marškiniai ➢ Baltos spalvos marškinėliai ar marškiniai

10. Uniforma visada turi būti švari ir tvarkinga.

IV SKYRIUS
UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA, MOKINIŲ SKATINIMAS BEI ATSAKOMYBĖ

11. Mokyklos mokytojai, klasių vadovai, administracijos darbuotojai ir Mokinių aktyvas kontroliuoja, ar mokiniai dėvi uniformas. Jie gali organizuoti periodinius uniformų dėvėjimo patikrinimus.
12. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be uniformos, informuoja klasės vadovą, kuris apie nustatytos tvarkos pažeidimą praneša mokinio tėvams (globėjams).
13. Jei mokinys nedėvi uniformos, klasės vadovas taiko prevencinio poveikio priemones: kalbasi su mokiniu, jo tėvais (globėjais), organizuoja socialinio pedagogo pokalbį su mokiniu ir jo tėvais.
14. Mokinius, kasdien dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina žodiniu pagyrimu, pareiškia padėkas mokinių tėvams.

V SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMAS

15. Už mokinių uniformų įsigijimą laiku atsakingi mokinių tėvai.
16. Mokyklines uniformas mokinių tėvai gali įsigyti: 8ToGo parduotuvė Vilniuje tel. nr. 8 626 70697, el.p. vilnius02@8togo.lt.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.