Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas užtikrina visų vaikų teisę nebūti diskriminuojamiems dėl su negalia susijusių socialinių, emocinių, kalbinių ar kitų individualių poreikių. Taip visiems besimokantiesiems suteikiamos lygios ugdymosi galimybės, o siekiant įgyvendinti mokinių potencialą atitinkančius rezultatus, pasitelkiami universalaus dizaino mokymuisi principai. Įtrauki mokykla geba visus mokinius įtraukti į bendrą ugdymo sistemą, aplinką kartu su bendraamžiais ir skatina patirti mokymosi sėkmę drauge.

Visuose mokyklos skyriuose yra sensoriniai kabinetai, kuriuose patalpos pritaikytos poilsiui, turimos priemonės vaikams padeda skirti lytėjimo (taktilinę) informaciją, pažinti juos supančią aplinką, lavinti smulkiąją motoriką, įvairūs stalo žaidimai padeda lavinti socialinius-emocinius įgūdžius. 

 

Specialusis pedagogasSocialinis pedagogas PsichologasLogopedas

Pagrindinės funkcijos: darbas su mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų, konsultacijos tėvams ir pedagogams.

Darbuotojas: Ieva Lemešiūtė, el. p. ieva.lemesiute@gediminoprogimnazija.lt

Sigita Kalvelė, el. p. sigizmunda1975@gmail.com

Darbo vieta: Centro sk. 109 kab. (Ieva Lemešiūtė)

 • Kontaktinės darbo valandos:
  III, IV, V 8:00-14:15 val.

Darbo vieta: Centro sk. 109 kab. (Sigita Kalvelė)

 • Kontaktinės darbo valandos:
  I: 9.00 – 14.15 val.
  II: 8.15 – 13.20 val.
  III, IV: 10.00 – 12.10 val.
  V: 10.00 – 13.50 val.
 • Nekontaktinės darbo valandos:
  I: 14.15 – 19.45 val.
  III, IV: 7.30 – 10.00 val.
  V: 8.00 – 10.00 val., 13.50 – 18.20 val.

Specialiosios klasės: šiuo metu nėra.

Specialios erdvės: sensorinis kabinetas.

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokiniams: individualiai, pagal poreikį.

Pedagogų pasirengimas: konsultuojami pagal poreikį, palaikomas bendradarbiavimas, ugdant bendrus mokinius.

Mokinių tėvų informavimas: konsultuojami pagal poreikį

Pagrindinės funkcijos:

 • padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų;
 • vykdo prevencines programas;
 • padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
 • informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Darbuotojas: Jolita Raziulienė (5-8 klasių vyresnioji socialinė pedagogė), el. p. jolita.raziuliene@gediminoprogimnazija.lt

Erika Virbalaitė (1-4 klasių socialinė pedagogė), el. p. erika.virbalaite@gediminoprogimnazija.lt

Darbo vieta: Centro sk. 314 kab. (Jolita Raziulienė)

 • Kontaktinės darbo valandos:
  I-IV: 8.00-15.00 val.
  V: 8.00-13.00 val.
 • Nekontaktinės darbo valandos:
  I-II: 7:00-8:00 val., 15:00-19:00 val.
  III-IV: 7:00-8:00 val. val., 15:00-18:00 val.
  V: 7:00-8:00 val., 13:00-15:00 val.

Darbo vieta: Blindžių sk., Centro sk., Žvejų sk. (Erika Virbalaitė)

 • Kontaktinės darbo valandos:
  I, III, V: 8.00-14.00 val. (Blindžių skyrius)
  IV: 8.00-14.00 val. (Centro skyrius)
  II: 8.00-14.00 val. (Žvejų skyrius)
 • Nekontaktinės darbo valandos:
  I-V: 7.00-8.00 val., 14.00-16.30 val.

Specialiosios klasės: šiuo metu nėra.

Specialios erdvės:

 • keturi sensoriniai kambariai;
 • vienas Art labas;
 • vienas Fab labas;
 • keturios lauko klasės;
 • dvi gamtamokslinės erdvės (lauko darželiai);
 • keturios aktyvaus poilsio ir sporto zonos;
 • keturios sporto aikštės;
 • šešios sporto salės.

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokiniams: individualiai, pagal poreikį.

Pedagogų pasirengimas: konsultuojami pagal poreikį, palaikomas bendradarbiavimas, ugdant bendrus mokinius.

Mokinių tėvų informavimas: konsultuojami pagal poreikį

Pagrindinės funkcijos: 

 • Sprendžia vaiko asmenybės, bendravimo problemas;
 • Įvertina ugdymosi poreikius;
 • Konsultuodamas individualiai ar grupėje stiprina vaikų psichologinį atsparumą, moko sėkmingai įveikti sunkumus, tinkamai prisitaikyti visuomenėje, atsispirti žalingiems įpročiams;
 • Konsultuoja mokytojus ir tėvus.

Darbuotojas: Lidija Janušonienė (1-4 klasių psichologė), el. p. lidija.janusoniene@gediminoprogimnazija.lt

Brigita Kumpiniauskaitė (1-4 ir 6, 7 klasių psichologė ), el. p. brigita.kumpiniauskaite@gediminoprogimnazija.lt

Darbo vieta: Žvejų, Blindžių sk. (Lidija Janušonienė)

 • Kontaktinės darbo valandos:
  I: 8.00-13.30 val. (Žvejų skyrius)
  II, IV: 8.00-15.00 val., V: 10.00-14.30 val. (Blindžių skyrius)
 • Nekontaktinės:
  I: 13.30-17.30 val. (Žvejų skyrius)
  III: 8.00-16.30 val. (Blindžių skyrius)

Darbo vieta: Centro sk. 411 kab. (Brigita Kumpiniauskaitė)

 • Kontaktinės darbo valandos:
  II: 8.00-13.00 val.
  III-IV: 12.00-16.30 val.
  V: 8.00-15.00 val.
 • Nekontaktinės darbo valandos::
  I: 10.00-17.00 val.
  II: 13.00-17.00 val.
  III: 8.00-12.00 val.

Specialiosios klasės: 

Specialios erdvės: 

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokiniams:

Pedagogų pasirengimas:

Mokinių tėvų informavimas:

Pagrindinės funkcijos:

 • vertinti mokyklinio amžiaus vaikų tartį ir kitas kalbos bei komunikacijos sritis.
 • vesti reguliarus kalbos ugdymo užsiėmimus, apimant tarties mokymą, rišliosios kalbos ugdymą, kalbos suvokimą, gramatinės sandaros formavimą, smulkiosios motorikos lavinimą.
 • pagalbą įveikiant rašymo bei skaitymo sunkumus.
 • įvertinti mokinių  kalbą, teikti rekomendacijas pedagogams dėl garsų tarimo, foneminės klausos, žodyno, kalbos gramatinės sandaros, rišliojo pasakojimo įtvirtinimo.
 • įvertinti skaitymo ir rašymo sunkumus, teikti rekomendacijas pedagogams dėl tolesnio darbo su mokiniu.
 • dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose 
 • konsultuoti tėvus dėl mokinių patiriamų kalbos ir kalbėjimo sunkumų ugdymo(si) įveikimo strategijų, metodų taikymo namuose.
 • konsultuoti tėvus dėl kylančių skaitymo ir rašymo sunkumų.

Darbuotojas: Sigita Kalvelė, el. p. sigizmunda1975@gmail.com

Darbo vieta: Žvejų sk. (Sigita Kalvelė)

 • Kontaktinės darbo valandos:
  II: 8.14.00 – 16.00 val.
  III, IV: 13.00 – 16.30 val.
 • Nekontaktinės darbo valandos:
  II: 16.00 – 19.30 val.
  III: 16.30 – 19.30 val.
  IV: 16.30 – 18.30 val.

Specialiosios klasės: šiuo metu nėra.

Specialios erdvės: sensorinis kabinetas.

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokiniams: individualiai, pagal poreikį.

Pedagogų pasirengimas: konsultuojami pagal poreikį, palaikomas bendradarbiavimas, ugdant bendrus mokinius.

Mokinių tėvų informavimas: konsultuojami pagal poreikį

Skip to content