Projektai

ATVIROS EKOSISTEMOS ATSISKAITYMAMS NEGRYNAISIAIS PINIGAIS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VALGYKLOSE KŪRIMAS

Projekto tikslas – formuoti ir ugdyti praktinį būsimų mokesčių mokėtojų finansinį ir skaitmeninį raštingumą bei sąmoningumą, paskatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigose diegiant ir atnaujinant tam pritaikytą infrastruktūrą.

Projektu tiesiogiai prisidedama prie mokinių finansinės elgsenos kaitos, susijusios su praktiniais finansinio raštingumo įgūdžiais. Mokiniai praktiškai susipažins su finansinėmis paslaugomis, plėsis skaitmeninių paslaugų vartojimas bendrojo ugdymo įstaigose, kas yra ypač aktualu kuriant šiuolaikišką bei modernią mokyklą. Mokiniai ugdys įgūdžius saugoti savo turimas atsiskaitymo priemones, neatskleisti slaptažodžių, stebėti savo išlaidas, suprasti, kas yra finansinis sukčiavimas, ir mokysis jį atpažinti. Tokiu būdu ilgainiui bus kuriama skaitmeninėms ir ypač finansinėms technologijoms imli rinka, kuri prisidės prie geresnio Lietuvos kaip investicijų krypties vertinimo, o tai, savo ruožtu, padės pritraukti daugiau privačių lėšų strateginėms sritims finansuoti.

Projekto metu remiamos veiklos ir projekto apimtis:

 1. Atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūros diegimas ir (arba) atnaujinimas bendrojo ugdymo įstaigose: projekto lėšomis mažiausiai 242 bendrojo ugdymo įstaigos savo valgyklose įsidiegs / atsinaujins kompiuterinę kasos įrangą, savitarnos terminalus.
 2. Mokinių aprūpinimas elektroniniais mokinio pažymėjimais su mokėjimo funkcija ir kitais papildomais funkcionalumais: per projekto finansavimo laikotarpį elektroniniai mokinio pažymėjimai su mokėjimo funkcija bus išduoti ir / arba pakeisti 90 000 mokinių. Pagal poreikį elektroniniuose mokinio pažymėjimuose bus sudiegti papildomi programiniai funkcionalumai – neformaliojo vaikų švietimo apskaita, nemokamas maitinimas, transportas, praėjimo kontrolė, bibliotekos skaitytojo kortelė ir pan.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai: savivaldybės, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, valstybinės ir savivaldybės, kaip jos apibrėžtos Švietimo įstatyme, bendrojo ugdymo mokyklos su skyriais.

Projekto tikslinė grupė: bendrojo ugdymo mokyklos, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, savivaldybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Projekto trukmė – 2023 m. balandžio 27 d. – 2024 m. rugsėjo 30 d.

Projektui skiriama bendra finansavimo suma – 2 607 492,12 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

 

Daugiau apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/atsiskaitymas-negrynaisiais-mokyklu-valgyklose/1034

ERASMUS+ KA220 projektas „Mokytojų galimybės teikiant pirmąją pagalbą“ (en. “ Teachers’ Action for Health ”.

Projekto koordinatorius – Turkija. Partneriai – Bulgarija, Rumunija, Graikija, Estija, Lietuva

Projektas skirtas:

Padėti mokytojams didinti mokinių, kuriems gali prireikti pirmosios pagalbos ar skubios pagalbos sergant lėtinėmis ligomis, žinias, sąmoningumą ir patirtį, naudojant skaitmeninę edukacinę medžiagą ir užtikrinti šių žinių ir įgūdžių tęstinumą. Užtikrinti mokytojų tobulėjimo tvarumą naudojant skaitmeninę mokomąją medžiagą, ypatingą dėmesį skiriant ikimokyklinio ir pradinių klasių mokytojų tęstiniam profesiniam tobulėjimui.

Projektu metu bus sukurta 13 modulių apie pirmosios pagalbos teikimą ir 8 moduliai apie lėtines ligas.

Institucinių gebėjimų ir profesionalumo didinimas dirbant ES/tarptautiniu lygmeniu: geresnės valdymo kompetencijos ir internacionalizacijos strategijos.

Projekte dalyvauja mokytojos Auksė Michailinaitė ir Lina Guobienė

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija dalyvauja tarptautiniame švietimo projekte ,,Mokymas būti“ (angl. „Teaching to Be“). Tai Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vytauto Didžiojo universitetu, Socialinio ir emocinio ugdymo institutu bei aštuonių Europos valstybių švietimo ekspertais organizuojamas projektas mokytojo profesinio augimo ir gerovės stiprinimas socialinio bei emocinio ugdymo srityje.

Projektas, kurio tikslas – sukurti ir išbandyti naują internetinę mokytojų profesinės gerovės ir mokyklų stiprinimo programą, paremtą visų dalyvaujančių šalių partnerių geriausia praktika bei metodais,  vykdomas nuo 2021 m. iki 2024 m. Bendradarbiaujant su mokyklomis ir mokytojais bus kuriamas, tobulinamas ir išbandomas kurso turinys ir tinkamos strategijos mokytojų profesinei gerovei stiprinti, o projekto rezultatai padės mokytojams stiprinti savo socialinius ir emocinius įgūdžius, prisidės prie mokytojų profesinio perdegimo prevencijos bei stiprins mokyklos bendruomenes kaip socialinio ir emocinio ugdymo lyderes.

Projektas orientuotas į psichosocialinių darbo aplinkos aspektų, profesinės gerovės ir darbo rezultatų sąsajas. Taip pirmiausia sprendžiami nacionaliniai ir Europos švietimo klausimai bei kuriamos naujos veiksmingos mokytojų profesinio tobulėjimo strategijos, siekiama gerinti mokytojų darbo, mokymo ir mokymosi aplinką bei švietimo kokybę.

Projekte dalyvauja: pavaduotoja ugdymui Rita Kriaučionienė (projekto koordinatorius), mokytojai: Lina Guobienė, Erika Margytė, Rasa Jakutavičiūtė Ricciardi, Stasė Žabienė, Neringa Epštein, Jūratė Paurytė, Inga Averkova, Beata Pečiulytė, Milda Karčiauskienė, Vaida Jocienė, Ligita Cibulskienė, Evita Baltakytė, Nijolė Gornatkevičė, Mažena Soroko-Pošiūnienė, Birutė Matukonienė.

Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ trečią pagrindinį veiksmą: Europos politikos priemonių eksperimentai.

ERASMUS+ projektas „Online school space for educational innovation.eu“ („ Nuotolinis mokymas – erdvė švietimo inovacijoms.eu“) 2021-2023.

Projekte dalyvauja mokyklos iš šešių šalių: Graikijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos, Lietuvos, Turkijos.

Projektu siekiama ugdyti dalyvių gebėjimus naudoti skaitmenines technologijas atsakingai ir efektyviai. Išmokti naudotis Web2 įrankiais.

„Web2“ įrankiai yra interaktyvios skaitmeninės, daugiafunkcinės, lengvai naudojamos platformos, skatinančios mokinius bendradarbiauti tarpusavyje arba kurti ir dalytis individualiais atsakymo produktais..

Numatomi projekto rezultatai: – 10 pamokų planų, pritaikytų mokymuisi internetu (materialiniai ir laiko ištekliai, darbo metodai, struktūra pagal kritinio mąstymo modelį) kiekviename ugdymo segmente – pradinė-pagrindinė-vidurinė mokykla. Taip dalinomės patirtimi su kitų šalių mokiniais ir mokytojais, sėmėmės patirties, taikėme naujus metodus savo darbe.

 • Internetinių išteklių, naudojamų internetiniame mokyme, vadovas;
 • Klasės skaitmeniniai susitikimai su tėvais (susitikimai, paskaitos, individualios konsultacijos, įvairūs mokymai.);
 • Internetinio mokymosi geriausios praktikos vadovas (bus rengiamas mobilumo metu ir tęsiamas mokyklose, grįžus iš mobilumo vietos. Dalyviai lavins skaitmeninius gebėjimus, skatins bendradarbiavimą ir bendravimą tarp jų virtualioje aplinkoje (mokinių ir mokytojų, mokinių ir mokinių, tėvų ir mokyklos), ugdys kūrybiškumą ir komandinio darbo gebėjimus. Mokytojai padės mokiniams kaupti, plėtoti ir taikyti žinias, gebėjimus ir nuostatas bei jų elgesį, pagrįstą vertybėmis, tokiomis kaip su gyvenimo įgūdžiais, užtikrintu ir sveiku elgesiu, įsitraukimu ir pilietiniu dalyvavimu.

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką
Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai
Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2022 m. gruodis
Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001
 

Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos: 

Vykdomos veiklos:

 • Kuriami regioniniai gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo STEAM atviros prieigos centrai

Projekto nauda

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.

 

Projekto nuorodos

 

Projektą įgyvendina

Nacionalinė švietimo agentūra

ERASMUS+ KA1 projektas „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo klasėse: efektyvios mokymo praktikos paieška“ (en. “Inclusive Education in the Mainstream Classroom: in Search of Effective Teaching Practice” 2018-2019.

Projekto tikslai:

 1. plėtoti mokytojų didaktines kompetencijas, kurios reikalingos sėkmingam darbui įtraukiojo ugdymo klasėse, ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
 2. skatinti pedagogus plėtoti savo asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetenciją, gilinti užsienio kalbos (anglų k.) įgūdžius.

Projekto metu buvo suplanuoti ir įgyvendinti 3 pedagogų mobilumai mokymosi tikslais užsienyje (Italijoje, Graikijoje, Suomijoje), kuriuose dalyvavo 6 progimnazijos mokytojos.

Projekto dalyvės parengė mobilumo veiklų ataskaitas, reflektuodamos savo patirtį bei taikydamos įgytas žinias mobilumų metu, progimnazijoje vedė atviras – integruotas pamokas. Taip pat organizuotas ir pravestas praktinis gerosios patirties sklaidos seminaras/dirbtuvės  „Pagalba vaiko sėkmei”, kuriame dalyvavo tiek progimnazijos pedagogai, tiek mokyklos pagalbos mokiniui teikimo specialistai. Praktinių dirbtuvių metu buvo mokomasi kaip tinkamai pritaikyti ugdymo turinį remiantis vaiko galiomis, kelti individualius mokymo(si) uždavinius pamokų metu, kurti įrankius, padedančius sėkmingai pritaikyti ugdymo(si) aplinką, atliepiančius kiekvieno mokinio gebėjimus.

Projektą vainikavo progimnazijoje organizuota Vilniaus miesto/ rajono gerosios patirties sklaidos konferencija „Įtraukusis ugdymas“.

 Daugiau informacijos apie projektą: https://www.svietimonaujienos.lt/priimame-issukius-kiekvienas-vaikas-ugdymo-procese/

Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

Projekto partneris:

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija sulauks modernizavimo

2020-11-26 Vilniaus miesto savivaldybės administracija su  VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos efektyvumo didinimas (III etapas)“ finansavimo skyrimo sutartį.

Įgyvendinus projektą „Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos efektyvumo didinimas (III etapas)“ bus įsigyjami baldai ir įranga, skirti mokinių ugdymui, taip modernizuojant progimnazijos klases ir darbų kabinetus, bei mokinių poilsiui skirtas erdves, kurių pagalba bus užtikrinamas mokinių kūrybiškumas, kokybiškas ugdymas, galimybė mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą.

Ugdymo įstaigos atnaujinimui naudojamos lėšos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bei Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektui skirtą finansavimą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos sudaro 129 409,82 Eur, o  Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 23 481,66 Eur. Bendra projekto vertė siekia 152 891,48 Eur.

ERASMUS+ projektas „School emergency“ (Ekstremalios situacijos mokyklose)

Informaciją apie projektą skaitykite čia: LANKSTINUKAS

Projekto metu sukurta interaktyvi platforma, kurią galima pasiekti čia: www.schoolemergency.eu

Video gidas kaip dirbti su platforma yra čia: https://youtu.be/94e-36_b4o4

ERASMUS+ projektas „Building a small enterprise at school – Promoting our country abroad“ („ Mažos įmonės kūrimas ir savo šalies pristatymas užsienyje“) 2015-2018.

Projekte dalyvavo aštuonios šalys: Graikija, Kipras, Ispanija, Italija, Portugalija, Lietuva, Lenkija, Turkija.

Projekto tikslas – vykdyti mokyklose kūrybines dirbtuves įvairiomis temomis ir juos pristatyti tarptautiniuose susitikimuose, tokiu būdu supažindinant partnerius su savo šalimi.

Projektų temos – istorija, turizmas, literatūra ir poezija, sveika gyvensena, mus supanti aplinka, tradicinis menas ir muzika, sportas.

Mokiniai atliko įvairias užduotis, dalyvavo renginiuose ta tema, o po to tarptautinių susitikimų metu pristatė nuveiktus darbus, pagamintus produktus (lankstinukai, brošiūros, skaidrės, filmukai, knygų skirtukai ir kt.).

Taip dalinomės patirtimi su kitų šalių mokiniais ir mokytojais, sėmėmės patirties, taikėme naujus metodus savo darbe.

Daugiau informacijos galima rasti projekto puslapyje: https://cypruserasmus.weebly.com/  ir  https://genioprojektai.jimdofree.com/

ERASMUS+ projektas „Words Unite Us“ („Žodžiai jungia mus“) 2015-2017

Projekte dalyvavo mokyklos iš penkių šalių: Rumunijos, Bulgarijos, Latvijos, Graikijos ir Lietuvos.

Projekto uždaviniai – susipažinti su kitų Europos šalių kultūra, istorija, religija; tobulinti anglų kalbos žinias; susipažinti su partnerių kalbomis surasti panašumų; ugdyti mokinių supratimą, kad reikia gerbti kitas kultūras, kalbas; skatinti norą pažinti kitų šalių istoriją, kultūrą.

Buvo vykdomi tarptautiniai susitikimai, kurių metu aplankėme visus partnerius kartu su mokiniais, priėmėme svečius. Mokiniai galėjo bendrauti anglų kalba, atliko bendras užduotis, susipažino su kitomis mokyklomis. Mokiniai ruošė įvairius pristatymus ir dalinosi savo žiniomis tokiomis temomis:

 1. Mano šalis, regionas, mokykla
 2. Mano kraštas ir jo kultūra
 3. Mano šalis ir šalies tradicijos
 4. Mano šalis – mano kalba
 5. Mano šalis – mano istorija

Projekto rezultatas – e-knyga apie visus projekto partnerius čia: http://erasmuspluswordsuniteus.blogspot.com/search/label/E-book

E-knygoje rasite informaciją visų 5-ių partnerių šalis, mokyklas, tradicijas, tradicinius patiekalus, populiarius eilėraščius, pasakas, žodynus.

Skip to content