Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

  1. Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas, asmens higienos patikrų vykdymas
  2. Duomenų apie mokinių sveikatą tvarkymas: pateikiamų vaiko sveikatos pažymėjimų tvarkymas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų teikimas pedagogams ir įgyvendinimo priežiūra, siūlymų dėl mokinių sveikatos gerinimo teikimas progimnazijos bendruomenei
  3. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų progimnazijos bendruomenės narių konsultavimas: sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos klausimais, vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją ugdymo įstaigoje ir kt. klausimais
  4. Sveikatos ugdymo veiklų planavimas ir įgyvendinimas: sveikatos ugdymo, prevenciniai užsiėmimai, programos, renginiai, pranešimai, kitos teorines žinias suteikiančios ir įgūdžius ugdančios veiklos formos
  5. Maitinimo organizavimo priežiūra ir sveikos mitybos progimnazijoje skatinimas: maisto švaistymo mažinimas, konsultavimas sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais
Skip to content